Листа на информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

Агенција за катастар на недвижности – Генерална дирекција
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Агенција за катастар на недвижности – Центар за катастар на недвижности Скопје
ул. Дрезденска бб
1000 Скопје
Република Северна Македонија
или
Агенција за катастар на недвижности – одделенија за катастар на недвижности во Република Северна Македонија

Службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Татјана Ценова-Митревска
Државен советник за координација на меѓународни и национални активности и стратешко планирање,
при Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија

Телефон:(02) 3204-860
e-mail: t.cenova@katastar.gov.mk

Викторио Јаковлески
Соработник за комуникација со медиуми,
при Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија

Телефон: (02) 3204-831
e mail: v.jakovleski@katastar.gov.mk

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила или со која располага Агенцијата за катастар на недвижности со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Агенцијата за катастар на недвижности или да го симнат тука.

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Агенцијата за катастар на недвижности (.pdf)

Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер