Uncategorized (Page 2)

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

Во рамките на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Геодетската управа на Република Словенија, тричлена македонска делегација оствари студиска посета на Геодетската управа на Република Словенија во Љубљана. Со словенечките колеги беа споделени искуствата од процесот на скенирање и дигитализацијата наповеќе…

Во рамките на потпишаниот Меморандум за соработка, делегација на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија реализираше посета на Републичката Управа за геодетски и имотно-правни работи на Република Српска. Целта на посетата беше размена на искуства во однос на скенирањето на архивската граѓа и воспоставувањето на дигиталната архива.повеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности ја доби првата награда „еКомерц“ за Владино решение во областа на онлајн услуги и плаќање. За оваа категорија можea да се номинираат оние владини решенија во областа на онлајн услугите и онлајн плаќањата кои прават разлика на пазарот за е-трговија. Организатор на натпреварот „Ecommerce Awardsповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности следејќи ги новите ИТ технологии на светско ниво, после подолг период на функционирање на системот наменет за професионалните корисници, направи негова целосна надградба. Новиот интерфејс на апликацијата – еКат Шалтер е попрегледен, поедноставен и лесен за користење, а надградбата ги следи најсовремените трендови за онлајнповеќе…

На 16 декември 2021 година се одржа втората онлајн работилница, предвидена во проектот „Соработка за дигитална демократија“, која се однесуваше на споделување на искуството со Грузија, во врска со работата на адресниот регистар. На почетокот, беше опсежно елабориран целиот тек на сите активности со кои е дојдено до адресен регистарповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.12.2021 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира четвртата задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следната тема: КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА ” ПАЗАРЕН КОНЦЕПТ ” ВО Е-КАТ АПЛИКАЦИЈАТА Заради примена на препораките на Владатаповеќе…

Средното економско и правно училиште „Арсени Јовков“ од Скопје и Агенцијата за катастар на недвижности склучија договор за соработка кој предвидува изведување на практичната обука во АКН. Таа е задолжителна за учениците од трета година. „Учење преку работа кај работодавач“ е практична обука предвидена во наставната програма, одобрена од Министерствотоповеќе…