Uncategorized

Веб страницата на Агенцијата за катастар на недвижности е збогатена со нова содржина. Апликацијата за Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, како дел од Адресниот регистар, содржи огромен број на податоци кои се од огромна важност за целокупното население. Во оваа апликација може да се направи: увид во теренскиповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 3/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука за работно местоповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 2/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работни места реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука за работно местоповеќе…

Предмет на продажба со електронско јавно наддавање се движни ствари – патнички моторни возила. Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на движни ствари на територијата на Република Северна Македонија согласно законскитеповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 28.04.2022 година (четврток), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира ПРВАТА задолжителна обука за 2022 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: НОВИНИ ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И ВО ПОДЗАКОНСКИ АКТИ и ОБУКА ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИповеќе…

Според акциониот план кој се спроведува во врска со Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој ќе прерасне во Адресен регистар, беа направени две обуки во врска со актуелниот статус со оваа обемна теренска и компјутерска операција. Во првата сесија беа реализирани три обуки. Во секоја од нив беаповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф)повеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…