јавни набавки (Page 34)

Предмет на договорот за јавна набавка: Сервисирање, одржување и поправка на компјутерска опрема со набавка на резервни делови Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка Тендер бр.68 (.pdf) Огласот е објавен и на следниов линкповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Mоторни бензини и дизел гориво Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Тендер бр.06 (.pdf) Огласот е објавен и на следниов линкповеќе…