јавни набавки (Page 2)

Предмет на договорот за јавна набавка: Одржување згради, поправка и одржување на систем за вентилација, климатизери и централна климатизација, водовод и инсталација на топловодно греење со набавка на резервни делови Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка Тендер бр.15344/2019повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Дезинфекција, дезинсекција и дератизација Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали одповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на скенери и софтвер за скен систем Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Тендер бр.15080/2019 (.pdf) Огласот е објавен и на следниов линк.повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги од авторски агенции Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмскиповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Сервисирање и одржување и поправка на компјутерска опрема со набавка на резервни делови Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги Тендер бр.14917/2019 (.pdf) Огласот е објавен и на следниов линк.повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на електрична енергија Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Тендер бр.14879/2019 (.pdf) Огласот е објавен и на следниов линк.повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Изнајмување на копир апарати Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали одповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Изготвување на геодетски елаборати за посебни намени-ажурирани геодетски подлоги Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги заповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Изготвување на геодетски елаборати за посебни намени-ажурирани геодетски подлоги Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги заповеќе…