јавни набавки

Предмет на договорот за јавна набавка: Одржување на згради, услуги за поправка на систем за вентилација, климатизери и централна климатизација, водовод и инсталација за топловодно греење со набавка на резервни делови Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка Тендерповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Провизија на промет преку ПОС терминали со набавка на хартија за ПОС терминали Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии одповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Одржување на геодетски мрежи Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка Име на носителот на набавката: Друштво за премер на земјиштe, инженеринг и трговија ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14032/2019 (.pdf)повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Изнајмување на кафемати Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Изнајмување без опција за купување на стоките Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги ИНТЕРФУД ДООЕЛ Скопје Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14021/2019 (.pdf) Договор за јавна набавкаповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на лиценци за Adobe Creative Cloud Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14027/2019 (.pdf) Договор за јавна набавка бр.14027/2019 (.pdf)повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Адаптивно и превентивно одржување на е-Кат (во времетраење од 2 години) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Име на носителот на набавката: Трговско друштво за развој и услуги ИГЕА МАК ДОО Скопје Известување за склучен договор за јавна набавка бр.12075/2019 (.pdf)повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Средства за одржување хигиена Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Име на носителот на набавката: Друштво за промет, производство и услуги ХЕМАСТИЛ 2015 ДООЕЛ Скопје Известување за склучен договор за јавна набавка бр.13499/2019 (.pdf) Договор за јавна набавка бр.13499/2019 (.pdf) Известувањетоповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: ИСО 9001 сертификација (за 3 години) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радиоповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на ГНСС ровери Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Име на носителот на набавката: Друштво за развој на информациони системи ГОВЕ ДОО Скопје Известување за склучен договор за јавна набавка бр.10906/2019 (.pdf) Договор за јавна набавка бр.10906/2019 (.pdf) Известувањето е објавеноповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Одржување згради, поправка и одржување на систем за вентилација, климатизери и централна климатизација, водовод и инсталација на топловодно греење со набавка на резервни делови Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка Известување заповеќе…