соопштенија

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности ги известува сите корисници на веб страната на МАКПОС системот дека на истата е имплементиран безбедносен пристап и дека сега таа функционира како https – страна. Со тоа променет е линкот за пристап до веб страната, па наместо преку стариот линк http://makpos.katastar.gov.mk сега доповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 09.04.2021 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира првата задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: НАДГРАДБИ И НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА Е-КАТ ШАЛТЕР АПЛИКАЦИЈАТА И БИЗНИС КОНЦЕПТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ; ИЗМЕНИповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец април 2021 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 01.04.2021 година со почеток во 08.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Секторот за контрола и надзор го објавува планот за 2021 година по кој ќе се реализираат контролите на приватните геодетски фирми. Планот за контрола може да се преземе на следниов линк.повеќе…

Почитувани, Во рамките на проектот Соработка за дигитална демократија кој е финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој – Сида,  започна  процесот на јавна набавка за теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви за 21 општина на територија на Република Северна Македонија, за потребите на Агенцијатаповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности ги известува своите корисници дека е ставена во примена функционалноста за електронска размена на податоци со Управата за водење на матични книги. Тоа значи дека во постапките кои се водат пред Агенцијата за катастар на недвижности, за предметите во кои е потребно како прилог даповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија преку транспарентна јавна набавка, спроведена според Законот за јавни набавки, склучи двегодишен договор со една од македонските банки, со кој се намалени провизиите што се плаќаат при користење на ПОС терминалите, односно при безготовинското плаќање. Висината на провизијата, која ја плаќаповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец февруари 2021 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 15.02.2021 година со почеток во 13.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2020 за унапредување на административен службеник се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука заповеќе…