соопштенија

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.09.2020 година (четврток) со почеток од 15:00 часот, ќе ги организира првата и втората задолжителна обука за 2020 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на тема, LIDAR технологија и тоа: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ТАРИФНИК КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА LIDAR ТЕХНОЛОГИЈАТА иповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец октомври 2020 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 08.10.2020 година со почеток во 10.30 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Макадонија, ја информира јавноста дека продолжува да работи со капацитетот со кој работеше пред состојбата на пандемијата со коронавирусот. Оние шалтери кои пред здравствената криза работеа со работно време од 7.30 до 18.00 часот, ќе продолжат да работат со истото работно време.повеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, продолжува со домаќинско и економично работење. Една од последните придобивки од ваквиот начин на работа е спроведувањето на јавен повик за набавка на електрична енергија, на кој се имаа пријавено повеќе понудувачи. Цената која беше постигната на лицитацијата, беше пониска одповеќе…

Секторот за контрола и надзор го објавува планот за 2020 година по кој ќе се реализираат контролите на приватните геодетски фирми. Планот за контрола може да се преземе на следниов линк.повеќе…

Во март 2020 година Агенцијата за катастар на недвижности ја комплетираше хардверската и софтверската надградба на МАКПОС системот, со што тој почна да функционира како 3G мрежа (GPS+GLONASS+GALILEO). Со надградбата значително се подобрени перформансите на системот, во поглед на достапноста на сателитските сигнали, брзината на иницијализација и точноста на геопозиционирање.повеќе…

Почитувани корисници на МАКПОС системот, Ве известуваме дека на ден 27.03.2020 (петок) во периодот од 9 до 12 часот се можни прекини во работата на МАКПОС системот заради надградба на истиот. Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонијаповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека, согласно Известување бр. 17-2209/2 од 12 март 2020 година на Владата на Република Северна Македонија, а заради доследно спроведување на заклучоците, мерките и препораките во функција на преземање активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), нема да се одржи испитотповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Макадонија, ја информира јавноста дека согласно препораките од Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција против ширење на вирусот covid-19, шалтерите за работа со граѓаните ќе функционираат со намален капацитет. Ова важи и за Центарот за катастар наповеќе…