соопштенија

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 16.06.2021 година (среда), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира втората задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ и ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТАРОТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ Заради примена на препоракитеповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности, продолжува со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар во Република Северна Македонија. Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, финансиран од Кралството Шведска, продолжува теренското прибирање на графички и атрибутни податоциповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности во рамките на програмата ИПА доби финансиска подршка од страна на Европската Унија, за проектот „Воспоставување на Графички регистер на улици и куќни броеви за теренско прибирање на графичките и атрибутните податоци за улиците и куќните броеви“ за 11 општини во Република Северна Македонија (Боговиње;повеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности ги известува сите корисници на веб страната на МАКПОС системот дека на истата е имплементиран безбедносен пристап и дека сега таа функционира како https – страна. Со тоа променет е линкот за пристап до веб страната, па наместо преку стариот линк http://makpos.katastar.gov.mk сега доповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 09.04.2021 година (петок), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира првата задолжителна обука за 2021 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: НАДГРАДБИ И НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА Е-КАТ ШАЛТЕР АПЛИКАЦИЈАТА И БИЗНИС КОНЦЕПТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ; ИЗМЕНИповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец април 2021 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 01.04.2021 година со почеток во 08.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Секторот за контрола и надзор го објавува планот за 2021 година по кој ќе се реализираат контролите на приватните геодетски фирми. Планот за контрола може да се преземе на следниов линк.повеќе…

Почитувани, Во рамките на проектот Соработка за дигитална демократија кој е финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој – Сида,  започна  процесот на јавна набавка за теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви за 21 општина на територија на Република Северна Македонија, за потребите на Агенцијатаповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности ги известува своите корисници дека е ставена во примена функционалноста за електронска размена на податоци со Управата за водење на матични книги. Тоа значи дека во постапките кои се водат пред Агенцијата за катастар на недвижности, за предметите во кои е потребно како прилог даповеќе…