соопштенија

Во Интерниот оглас бр. 1/2020 за унапредување на административен службеник во Агенцијата за катастар на недвижности, објавен на 30.12.2020 на веб страната на Агенцијата за администрација и Агенцијата за катастар на недвижности, се врши исправка во поглед на рокот за доставување на пријавите, така што наместо 5 (пет) дена, рокотповеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници, Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија објавува ИНТЕРЕН ОГЛАС број 1/2020 за унапредување на административен службеник. Документот можете да го погледнете и преземете на следниов ЛИНК. Краен рок на аплицирање 08.01.2021 година.повеќе…

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 23.12.2020 година (среда), со почеток од 15:00 часот, ќе ги организира третата и четвртата задолжителни обуки за 2020 година, наменети зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: СТУДИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НОВИ СЛУЖБЕНИ ГЕОДЕТСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ; СТУДИЈА ЗА ИЗБОР НА НОВАповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец декември 2020 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 09.12.2020 година со почеток во 08.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), Одлуката за давањеповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, ја информира јавноста дека согласно препораките од Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција против ширење на вирусот COVID-19, воведе ново работно време, вклучително и за шалтерите и инфо линијата, кое ќе се одвива од 07.30-19.30 часот, секој работенповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.09.2020 година (четврток) со почеток од 15:00 часот, ќе ги организира првата и втората задолжителна обука за 2020 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на тема, LIDAR технологија и тоа: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ТАРИФНИК КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА LIDAR ТЕХНОЛОГИЈАТА иповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец октомври 2020 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 08.10.2020 година со почеток во 10.30 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Макадонија, ја информира јавноста дека продолжува да работи со капацитетот со кој работеше пред состојбата на пандемијата со коронавирусот. Оние шалтери кои пред здравствената криза работеа со работно време од 7.30 до 18.00 часот, ќе продолжат да работат со истото работно време.повеќе…