соопштенија

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец јуни 2022 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 02.06.2022 година со почеток во 09.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 3/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука за работно местоповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 2/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работни места реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука за работно местоповеќе…

Предмет на продажба со електронско јавно наддавање се движни ствари – патнички моторни возила. Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на движни ствари на територијата на Република Северна Македонија согласно законскитеповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 28.04.2022 година (четврток), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира ПРВАТА задолжителна обука за 2022 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: НОВИНИ ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И ВО ПОДЗАКОНСКИ АКТИ и ОБУКА ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф)повеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапкатаповеќе…