новости (Page 12)

„Промоција на пристапот за одржлив развој преку имплементација на Женевската декларација на ОН за одржлив развој и домување“, беше темата на конференцијата која се одржа во Виена на 12 и 13 април 2018 година. Организатори беа градот Виена и Комитетот за домување и управување со земјиште за земјите од Европаповеќе…

Директорите на националните агенции за катастар и геодезија од регионот, го потпишаа договорот за продолжување на ИМПУЛС проектот на неговиот осми состанок на управниот одбор, одржан на 12 април 2018 година. Проектот ИМПУЛС (Инфраструктура за просторни податоци на земјите од Западен Балкан) е финансиран од шведската агенција за меѓународен развојповеќе…

Втората регионална работилница за геопросторни податоци во рамки на регионалниот проект SPATIAL финасиран од страна на Холандското министерство за надворешни работи, во врска со Националната инфраструктура за просторни податоци (НСДИ) и ИНСПИРЕ директивата  се одржа на 4 и 5 април 2018 година, во Мостар, Босна и Херцеговина. Македонија имаше своиповеќе…

Во периодот од 27-29 март 2018 година, претставници од Агенцијата за катастар на недвижности земаа учество на стручната работилница за инфраструктура за просторни податоци (ИПП) организирана во рамки на ИМПУЛС проектот на која учество земаа националните координатори на ИМПУЛС проектот и националните координатори на НИПП активностите на  земјите од Регионот.повеќе…

Делегација на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија присуствува на конференцијата „Земјиштето и сиромаштијата, управување со земјиштето во меѓусебно поврзан свет“ во Вашингтон САД, во периодот од 19 до 23 март 2018 година. На оваа значајна конференција во организација на Светска банка, присуствуваат огромен број на делегации одповеќе…

Прв глобален Ден на геодетите – 21 март 2018 и Конференција „Земјиштето и сиромаштијата, управување со земјиштето во меѓусебно поврзан свет“ во Вашингтон САД 21 март 2018 година не е само обична среда -21 март оваа година е денот кој е прогласен за Глобален ден на геодетите ширум светот. Повеќеповеќе…

Во периодот од 13 до 15 март 2018 година во Софија, Република Бугарија се одржа конференција и пленарен состанок на Постојаната комисија за катастар на Европската унија. Генерална тема на конференцијата беше „Податоците како основа на дигиталното општество“. На оваа конференција учество земаа околу 120 делегати кои ги претставуваа Европскитеповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, во периодот од 26 до 28 февруари 2018 година, е домаќин на претставници од холандскиот катастар, кои се во работна посета на АКН, во рамките на проектот „СПАТИАЛ“. Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија има потпишано меморандум за соработка соповеќе…

Во периодот од 12 до 15 февруари 2018 година, Агенцијата за катaстар на недвижности на Република Македонија беше домаќин на проектниот тим од Норвешката агенција за картографија, со што официјално започнува LiDar проектот. Норвешкото Министерство за надворешни работи и Норвешката агенција за картографија, финансиски ќе им помогнат на земјите одповеќе…

Делегација од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, на 24 и 25 јануари 2018 година беше во официјална посета на Агенцијата за геодезија, картографија и катастар на Република Бугарија, во Софија, Република Бугарија. Раководството на Агенцијата за геодезија, картографија и катастар на Република Бугарија ги презентираше организационата поставеност,повеќе…