наши-услуги

Со цел да се користат податоците од Геодетско – катастарскиот информационен систем, преку други државни органи, јавни служби и други правни лица (општини, нотари, извршители, приватни геодетски фирми и др.) во електронска форма, на странките им се пресметува надоместокот во износ од 180 денари за имотен лист. Доколку сакате даповеќе…

За да можете да извадите уверение за историски преглед на извршените запишувања во КН – историјат за имотот што го поседувате и што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста иповеќе…

Доколку сакате да извадите копија од катастарски план за имотот што го поседувате и што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение и да приложите: барање во писмена форма; доказ за платен надоместок за услугата од 183 денари заповеќе…

За да изврште запишување на заложно право – хипотека на недвижностите запишани во катастарот на недвижностите, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста и да приложите: пријава во писмена форма; правна основа за запишување; доказ за платенповеќе…

За да извршите промена на податоците за недвижниот имот што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста и да приложите: пријава во писмена форма; правна основа за запишување; доказ за платенповеќе…

Запишувањето на незапишаните права на недвижностите по востановен катастар на недвижности се врши за недвижности што останале со незапишани права при систематското запишување. За да извршите запишување на незапишаните права на недвижностите по востановен катастар на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно заповеќе…

Доколку сакате да извадите потврда дека лицето не е запишано како носител на правото во катастарот на недвижностите (потврда за имотна состојба), потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста и да приложите: барање во писмена форма; доказповеќе…