vmukanova

На 13 октомври 2020 година, беше потпишан трипартитен договор за реализирање на Лидар проектот, односно за неговата втора фаза, помеѓу Норвешката агенција за картографија, Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Примул Меридијан, компанија од Романија која за извршување на снимањето е избрана на тендер, според Норвешкаповеќе…

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

На 24 септември 2020 година, се одржаа првата и втората задолжителна обука за 2020 година, наменета за овластените геодети, согласно Годишна програма за обуки на АКН. Обуките беа спроведени од страна на претставници на Агенцијата за катастар на недвижности, а во соработка со Градежниот факултет. Темата на обуките беше LiDARповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Норвешката агенција за картографија (Statens Kartverk), за проектот „LiDAR премер на територијата на Република Северна Македонија, за изготвување на прецизни дигитални висински модели и други квантитативни и квалитативни анализи на земјината површина“, склучија Анекс на договорот за институционална соработка соповеќе…

Во рамките на Меморандумот за соработка, потпишан помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Агенцијата за катастар, земјишен регистер и картографија на Министерството за станбени прашања, просторно планирање и животна средина на Кралството Холандија, кој се однесува на зајакнување на институционалните капацитети во сегментите на 3Дповеќе…

На 21 септември 2020 година, директорот на АКН, Борис Тунџев, одржа средба со Микаел Атерхог, прв секретар и координатор за развојна соработка при Шведската агенција за развојна соработка – Сида придружуван од претставник од шведската амбасада. Средбата, на барање на гостите, се одржа на отворено, во кругот на Агенцијата заповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.09.2020 година (четврток) со почеток од 15:00 часот, ќе ги организира првата и втората задолжителна обука за 2020 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на тема, LIDAR технологија и тоа: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ТАРИФНИК КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА LIDAR ТЕХНОЛОГИЈАТА иповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец октомври 2020 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 08.10.2020 година со почеток во 10.30 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Макадонија, ја информира јавноста дека продолжува да работи со капацитетот со кој работеше пред состојбата на пандемијата со коронавирусот. Оние шалтери кои пред здравствената криза работеа со работно време од 7.30 до 18.00 часот, ќе продолжат да работат со истото работно време.повеќе…

Традицијата продолжи и оваа година, Агенцијата за катастар на недвижности се претстави пред студентите од катедрата по геодезија на Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Согласно актуелната состојба со пандемијата од коронавирусот, студентите прв пат не беа гости во Агенцијата, туку беше организирано онлајн претставување наповеќе…