vmukanova

Веб страницата на Агенцијата за катастар на недвижности е збогатена со нова содржина. Апликацијата за Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, како дел од Адресниот регистар, содржи огромен број на податоци кои се од огромна важност за целокупното население. Во оваа апликација може да се направи: увид во теренскиповеќе…

Во период од 4 до 12 Мај 2022 година беше реализирана мисија со преставници од Лантматериет, на која се приклучија и претставници од Сида и Шведската амбасада, а на која беше направена годишна проценка на имплементацијата на проектот „Соработка за дигитална демократија“. Во рамките на мисијата беа одржани бројни средбиповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец јуни 2022 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет. Првиот дел од испитот ќе се одржи на 02.06.2022 година со почеток во 09.00 часот, а вториот дел од испитот ќе сеповеќе…

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.повеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 3/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работно место реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука за работно местоповеќе…

Проектот „Соработка за дигитална демократија“ содржи пет различни компоненти и е финансиски поддржан од Шведска. Една од компонентите е и „Воспоставување на единствен, ажурен и одржлив адресен регистар“. До сега, со процесот на теренско прибирање на податоци се опфатени 51 општини, голем дел од нив ги следеа обуките за валидацијаповеќе…

Амбасадорката на кралството Шведска во Република Северна Македонија, Н.Е. Кристин Форсгрен Бенгтсон, на 4 Мај, 2022 година беше во службена, работна и официјална посета на Агенцијата за катастар на недвижности. На работниот состанок амбасадорката Форсгрен Бенгтсон и директорот на АКН Борис Тунџев разговараа за досегашната соработка и можна идна поддршкаповеќе…

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 2/2022 за унапредување на административни службеници се: Одлука за работно место реден број 1 (.пдф) Одлука за работни места реден број 2 (.пдф) Одлука за работно место реден број 3 (.пдф) Одлука за работно место реден број 4 (.пдф) Одлука за работно местоповеќе…

Предмет на продажба со електронско јавно наддавање се движни ствари – патнички моторни возила. Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на движни ствари на територијата на Република Северна Македонија согласно законскитеповеќе…

Почитувани, Агенцијата за катастар на недвижности, на 28.04.2022 година (четврток), со почеток од 13:00 часот, ќе ја организира ПРВАТА задолжителна обука за 2022 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следните теми: НОВИНИ ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И ВО ПОДЗАКОНСКИ АКТИ и ОБУКА ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИповеќе…