Tatjana Arangelova

Предмет на договорот за јавна набавка: Поправка и одржување на електрични инсталации и столарија со набавка на резервни делови Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги МАКОТЕРМ ДООЕЛ Скопје Известување за склучен договор за јавнаповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Преведувачки услуги Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна наповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Осигурување имот и вработени Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите наповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Одржување на лиценци за Oracle EE Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Име на носителот на набавката: Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје Известување за склучен договор за јавна набавка бр.12/2019 (.pdf) Известувањето е објавено и на следниов линк.повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Поправка и одржување на електрични инсталации и столарија со набавка на резервни делови Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги МАКОТЕРМ ДООЕЛ Скопје Известување за склучен договор за јавнаповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Канцелариски мебел Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги МЕТАЛ РАФТ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Известување за склучен договор за јавна набавка бр.07/2019 (.pdf) Известувањето е објавено и на следниов линк.повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Огревен материјал – дрва Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Тендер бр. 02560/2019 (.pdf) Огласот е објавен и на следниов линк.повеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Технички преглед и регистрација на моторни возила Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција наповеќе…

Предмет на договорот за јавна набавка: Услуги од агенции за привремени вработувања Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договорите за вработување) Тендер бр.164 (.pdf) Огласот е објавен и на следниов линк.повеќе…