Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“

Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.