Објава бр.1/2022 за продажба на движни ствари – патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Објава бр.1/2022 за продажба на движни ствари – патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Предмет на продажба со електронско јавно наддавање се движни ствари – патнички моторни возила.

Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на движни ствари на територијата на Република Северна Македонија согласно законските прописи.

Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши електронски на следната интернет страница: http://www.e-aukcii.finance.gov.mk/.

Целоснота објава е достапна на следниов линк.