Интерен оглас број 3/2022 за унапредување на административни службеници

Интерен оглас број 3/2022 за унапредување на административни службеници

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија објавува ИНТЕРЕН ОГЛАС број 3/2022 за унапредување на административни службеници.

Документот можете да го погледнете и преземете на следниов ЛИНК.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 8 (осум) дена, сметано од денот на објавување на огласот.