Соопштение за полагање на испит за овластен геодет

Соопштение за полагање на испит за овластен геодет

Почитувани,

Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец април 2022 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет.

Првиот дел од испитот ќе се одржи на 31.03.2022 година со почеток во 09.00 часот, а вториот дел од испитот ќе се одржи на 20.04.2022 година со почеток во 09.00 часот.

Јавната база на прашања и студии на случај се достапни на следниот линк:

http://prasanja.mk/QBank/PublishQuestions/

Прописите и литературата за полагање на испитот се содржани во Програмата за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет, која е достапна на следниот линк:

https://www.katastar.gov.mk/pravilnici/ProgramaZaPolaganjeIspit.pdf

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ