Реализирана Работилница за „Отворени податоци“

Реализирана Работилница за „Отворени податоци“

На 22.09.2021 година во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ се одржа работилницата на тема „Отворени податоци“. На работилницата земаа учество 23 учесници од следните институции: Министерство за внатрешни работи, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за економија, Централниот регистар, Геолошкиот завод, Агенцијата за катастар на недвижности, како и од компанијата ГДИ Скопје и од шведскиот катастар – Лантматериет.

Во Европската Унија, отворените податоци се регулирани со директивата за јавниот сектор – ПСИ директива. Отворените податоци имаат отворен формат, се користат без надоместок и без да се ограничуваат корисниците. Шведскиот катастар за нив ја применува лиценцата на Креатив комон „СС-0“.

На работилницата беше нагласено дека при отворањето на податоците треба да се земе предвид влијанието од финансискиот аспект врз институцијата, за што е неопходна поддршка од страна на Владата во форма на грантови.

Презентираното шведско искуство, за отворените податоци, укажа дека бенефитот од нив е голем, особено поради фактот што тие овозможуват креирање на податоци со додадена вредност, кои имаат позитивно влијание врз општеството.