Известување за исправка на интерен оглас

Известување за исправка на интерен оглас

Во Интерниот оглас бр. 1/2020 за унапредување на административен службеник во Агенцијата за катастар на недвижности, објавен на 30.12.2020 на веб страната на Агенцијата за администрација и Агенцијата за катастар на недвижности, се врши исправка во поглед на рокот за доставување на пријавите, така што наместо 5 (пет) дена, рокот за доставување на пријавите  изнесува 10 (десет) дена, сметано од денот на објавување на огласот (сметајќи го денот на самото објавување).

Известувањето можете да го погледнете и преземете на следниов ЛИНК.