Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02351/2020

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02351/2020

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на згради, услуги за поправка на систем за вентилација, климатизери и централна климатизација, водовод и инсталација за топловодно греење со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.02351/2020 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.