Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 14021/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 14021/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на геодетски мрежи

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за премер на земјиштe, инженеринг и трговија ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14032/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.14032/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк