Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 14021/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 14021/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изнајмување на кафемати

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Изнајмување без опција за купување на стоките

Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги ИНТЕРФУД ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14021/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.14021/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк