Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14027/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14027/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на лиценци за Adobe Creative Cloud

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување
Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14027/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.14027/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк