Известување за склучен договор за јавна набавка бр.12075/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.12075/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Адаптивно и превентивно одржување на е-Кат (во времетраење од 2 години)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за развој и услуги ИГЕА МАК ДОО Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.12075/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.12075/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк