Известување за склучен договор за јавна набавка бр.13499/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.13499/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Средства за одржување хигиена

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за промет, производство и услуги ХЕМАСТИЛ 2015 ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.13499/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.13499/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк