Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09452/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09452/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

ИСО 9001 сертификација (за 3 години)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

Име на носителот на набавката: МКС-Македонско трговско друштво за сертификација и оценување- ДОО Скопје MQS-Macedonian trade company for certification and Assessment-DOO Skopje

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09462/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.09462/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк