Известување за склучен договор за јавна набавка бр.10906/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.10906/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на ГНСС ровери

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за развој на информациони системи ГОВЕ ДОО Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.10906/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.10906/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк