Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 15344/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 15344/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување згради, поправка и одржување на систем за вентилација, климатизери и централна климатизација, водовод и инсталација на топловодно греење со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.15344/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.