Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 15029/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 15029/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

ХТЗ опрема

Вид на договорот за јавна набавка:Стоки – Купување

Тендер бр.15029/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.