Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 14917/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 14917/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисирање и одржување и поправка на компјутерска опрема со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр.14917/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.