Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09452/2019 – дел 2

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09452/2019 – дел 2

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изготвување на геодетски елаборати за посебни намени-ажурирани геодетски подлоги

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Име на носителот на набавката: Друштво за геодетски работи, премер и услуги ГЕО ЛЕНД ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09452/2019 – дел 2 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.09452/2019 – дел 2 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк