Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 09559/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 09559/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за обезбедување на објекти и вработени

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Истражни и безбедносни услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани возила

Име на носителот на набавката: Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09559/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.09559/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк