Трета седница на Советот на НИПП

Трета седница на Советот на НИПП

На 05.12.2019 година, во просториите на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија се одржа третата редовна седница на Советот на НИПП.

На седницата Советот ја разгледа Предлог-годишната програма за НИПП за 2020 година, за која даде позитивно мислење, а се разгледуваа и беа донесени решенија за назначување претседател и членови на 4 работни групи и тоа за:

  • институционални и правни прашања и градење капацитети,
  • економски прашања,
  • технолошки прашања (стандарди, метаподатоци, услуги и друго) и
  • односи со јавноста и комуникации.

Од страна на Агенцијата за катастар на недвижнсоти пред Советот беше презентирана новата нацрт Стратегија за НИПП за периодот 2020-2022 која се изработува во рамки на пректот „Соработка за дигитална демократија“, кој се реализира во соработка со Лантматериет (шведскиот катастар), како и редизајнираниот НИПП геопортал, чија официјална промоција е планирана да се реализира во февруари 2020 година на настанот „НИПП ден“ во Република Северна Македонија.