Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 14021/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 14021/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изнајмување на кафемати

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Изнајмување без опција за купување на стоките

Тендер бр.14021/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.