Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 07661/2019 – дел 2

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 07661/2019 – дел 2

Предмет на договорот за јавна набавка:

Дигитални сертификати за електронски потпис, временски печат

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.07661/2019 – дел 2 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.07661/2019 – дел 2 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк