Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 13499/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 13499/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Средства за одржување хигиена

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.13499/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.