Известување за склучен договор за јавна набавка бр.07860/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.07860/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лиценци за ORACLE RAC

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.07860/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.07860/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк