Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 09663/2019 – дел 1

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 09663/2019 – дел 1

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување и репарирање на геодетски инструменти и опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и деловни услуги ГЕО ВИЛД МАК ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09663/2019 – дел 1 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.09663/2019 – дел 1 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк