Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 06847/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 06847/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување поправка на систем за ПП дојава, противпожарен систем FM 200

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.06847/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.06847/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк