Известување за раскинување на договорот за јавна набавка бр.17/2018

Известување за раскинување на договорот за јавна набавка бр.17/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Систем за обработка на графички и атрибутни податоци на АКН и катастар на ИО како дел од катастар на недвижности

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Известување за раскинување на договорот за јавна набавка бр.17/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.