Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 12075/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 12075/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Адаптивно и превентивно одржување на е-Кат (во времетраење од 2 години)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.12075/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.