Македонска делегација на IV Конгрес за катастарот во БиХ

Македонска делегација на IV Конгрес за катастарот во БиХ

Од 29 до 31 Октомври 2019 година во организација на Геодетското друштво на Херцег-Босна, во Неум (Босна и Херцеговина ) се одржа IV Конгрес за катастарот во БиХ, со меѓународно учество. На Конгресот присуствуваа преку 300 делегати од БиХ, 8 држави од регионот и од повеќе меѓународни институции (ЦЛГЕ, Лентматериет и др.).

Тема на Когресот беше „Катастар на недвижности и основни државни регистри“. Презентирани беа 34 труда и презентации во 6 сесии. Со свој труд, под наслов „Модерен катастар во Република Северна Македонија – достигнувања и предизвици“ земаа учество и преставници од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија.

На Конгресот беше организирана и изложба на геодетска опрема и софтвер, дополнително, македонската делегација оствари средби со претставниците од геодетските управи на Хрватска, Црна Гора, Федерацијата Босна и Херцеговина и Република Српска, на кои беа разменети професионални искуства.