Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 07804/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 07804/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Надградба, модернизирање и одржување на ДМС

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.07804/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.07804/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк