Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 05986/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 05986/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно и адаптивно одржување на апликација за КОЛ ЦЕНТАР

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.05986/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.05986/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк