Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 07974/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 07974/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Надворешна ревиија

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги

Име на носителот на набавката: Друштво за ревизија и бизнис консалтинг А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.07974/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.07974/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк