Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 10906/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 10906/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на ГНСС ровери

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.10906/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.