Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.05640/2019

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.05640/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Колокација на продукциона околина

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.05640/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.