Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 09559/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 09559/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за обезбедување на објекти и вработени

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани возила

Тендер бр.09559/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.