Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 09452/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 09452/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изготвување на геодетски елаборати за посебни намени-ажурирани геодетски подлоги

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Тендер бр.09452/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.