Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 03743/2019 – дел 2

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 03743/2019 – дел 2

Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка и компјутерска опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.03743/2019 – дел 2 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.03743/2019 – дел 2 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк