Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 09382/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 09382/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на пасивна компјутерска мрежа

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.09382/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.