Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 08469/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 08469/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно и адаптивно одржување на АКН ОССП портал

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр.08469/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.